<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d267854505513069715\x26blogName\x3dPintu+Gerbang+Mindaku...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://syafiq-awaludin.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://syafiq-awaludin.blogspot.com/\x26vt\x3d4370198851915063175', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Monday, July 21, 2008 . 7:41 PM

petang tadi, baru sahaja kami[ umairah, farhanah, shahirah, shirah, aisyah, izyan, sabrina,nadiah, diyanah, sufy , tirmuzi & saya ] membuat persembahan gpa di sekolah menengah Bukit Batok bagi menyambut Hari Keharmonian Kaum. mengikut kata-kata cikgu[ manaf], sudah hampir 7 kali kita membuat persembahan gpa ini di pelbagai acara dan ada beberapa lagi akan datang...

dari setiap persembahan yang kami telah lakukan, kami mengharungi pelbagai hambatan. Alhamdulillah, setiap kali kami dapat ketepikan segala masalah dan membuat persembahan yang sebaik- baiknya... setiap kali ,kami dapat menyesuaikan diri kami dan mempelajari dari salah silap kami dan memperbaiki gerak- geri kami supaya setiap kali berbeza atau lebih baik dari yang sebelumnya...

persembahan gpa ini dan persembahan lain yang masih dalam perbincangan tentu dapat mendekati saya dengan bahasa ibunda saya dan membuka mata saya tentang bagaimana indah dan kaya budaya Melayu ini. melalui kegiatan sebegini, ia tentu telah membuat saya lebih minati dengan aktiviti yang menonjolkan kesenian Melayu yang anggun dan menarik. Saya akan terus cuba menyumbang kepada program EMAS dan membabitkan diri saya dalam kegiatan sebegini.

Wednesday, July 16, 2008 . 9:48 AM

Muhammad Syafiq Bin Awaludin
3P2
Sekolah Tinggi Pemerintah Bukit Panjang
Tajuk: Kegiatan Semasa Cuti Sekolah


Apabila cuti sekolah tiba, ramai pelajar di merata dunia, bukan sahaja di negera kecil ini, rasa gembira dan bersyukur. Mereka akhirnya dapat rehat dari kehidupan sekolah yang begitu sibuk dengan pelbagai kegiatan-kegiatan seperti kelas-kelas, aktiviti luar sekolah dan selanjutnya. Cuti sekolah merupakan masa-masa untuk para pelajar untuk gunakan bagi merehatkan dan menenangkan jiwa mereka. Malahan, ada segolongan pelajar menganggap masa-masa lapang ini boleh mereka gunakan untuk berfoya-foya dan melakukan gejala-gejala yang ditegah undang-undang serta masyarakat kita. Padahal, masa-masa lapang seperti inilah para pelajar sepatutnya isikan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi mereka dari segi rohani dan jasmani. Salah satu kegiatan yang saya rasa cukup baik untuk sertai ialah kursus memasak.

Memasak merupakan satu perbuatan di mana seseorang dapat menyediakan makanan dengan sendriri, bukan setakat beli di kedai sahaja. Jika seseorang mahir memasak, dia tidak perlu bimbang tentang kekurangan makanan pun atau apabila datangnya rasa malas untuk keluar membeli makanan. Seseorang itu dapat memasak hidangan-hidangan yang diingininya di dapur rumahnya.

Sebab itulah kursus memasak amat bagus bagi para pelajar yang mungkin kedua ibu bapanya keluar bekerja dan dia ditinggalkan di rumah. Para pelajar tersebut dapat menyiapkan makanan sendiri dan tidak perlu menyusahkan ibu bapa tersebut. Para pelajar dapat belajar memasak hidangan- hidangan yang ringkas untuk mereka lakukan di rumah. Mereka akan diajar mengenai keselamatan di dapur, perkakas- perkakas yang perlu dan bahan- bahan yang akan digunakan untuk hidangan yang tertentu. Mereka dapat bermanfaat dari kursus sebegini.